Veelgestelde Vragen / FAQ


1Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor opvang?
Dit kan door het aanmeldformulier op deze website in te vullen. U kunt het vinden onder aanmelden. Hier kunt u het aanmeldformulier voor de gewenste opvangsoort invullen. Vervolgens kunt u dit via de website verzenden en krijgt u via email een bevestiging dat uw aanmelding is ontvangen.
2Zijn er inschrijfkosten verbonden aan plaatsing of plaatsing op de wachtlijst?
Nee, BSO Sport Kinderopvang hanteert geen kosten voor inschrijving. U kunt bovendien altijd, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, de plaatsing kosteloos annuleren of wijzigen.
3Ik heb via de website een aanmelding gedaan maar heb nog niks gehoord, hoe lang duurt het voor ik reactie krijg?
Dit duurt gemiddeld 5 werkdagen. Mocht u na 5 werkdagen nog niks vernomen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met ons algemene mailadres: info@bsosport.nl of via 055-7370108
4Vanaf welk moment kan ik mijn kind het beste aanmelden?
In verband met wachtlijsten kunt u uw kind het beste zo snel mogelijk aanmelden. Aangezien BSO Sport Kinderopvang geen inschrijfkosten of kosten voor plaatsing op de wachtlijst hanteert is z.s.m. aanmelden altijd verstandig. U kunt namelijk met in achtneming van de opzegtermijn van 1 maand, altijd nog kosteloos annuleren.
5Hoe en waar kan ik toeslag voor de kinderopvang aanvragen?
Op www.toeslagen.nl van de Belastingdienst kunt u na het invullen van de gegevens precies zien hoeveel u netto kwijt zal zijn aan de kinderopvang. Op deze website kunt u de toeslag ook aanvragen.

Let er op dat u de toeslag binnen 3 maanden na de start van de opvang aanvraagt.
6Wanneer krijg ik de factuur van BSO Sport Kinderopvang en wanneer wordt het bedrag van mijn rekening afgeschreven?
De facturen worden rond de 15e van de maand verstuurd. Voor de kinderdagopvang en de naschoolse opvang wordt het factuurbedrag rond de 1e van elke maand automatisch geïncasseerd van uw rekening.
7Wanneer wordt er contact opgenomen voor een intakegesprek als ik mijn kind heb aangemeld voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, etc.?
Ongeveer een maand voor de begindatum van de opvang wordt u gebeld door het locatiehoofd van de locatie. Hij/zij zal u uitnodigen voor een intakegesprek en hiervoor een datum met u afspreken. Tijdens dit gesprek worden ook wenmomenten afgesproken.
8Hoe zijn de wachtlijsten opgebouwd?
Voor de inschrijvingen geldt dat er een wachtlijst kan zijn op de dagen die u wilt afnemen. Hoeveel later dat is, is niet eenduidig aan te geven.

De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald door de datum van aanmelding. Er is een voorrangsregeling voor ouders die een tweede of daarop volgend kind aanmelden, terwijl zij al een kind bij BSO Sport Kinderopvang laten opvangen. Zijn er meerdere ouders die een tweede of derde kind aanmelden, dan wordt er naar de datum van aanmelding gekeken.

De wachtlijst verkort doordat kinderen geplaatst worden of doordat kinderen afgemeld worden.
9Kan ik mijn kind een extra dag laten opvangen naast de dagen die ik op contract heb?
Wanneer u eenmalig uw kind extra wilt laten opvangen, kunt u dit via email aanvragen bij het locatiehoofd van de betreffende locatie. De hoofdbegeleid(st)er zal u uitsluitsel geven op basis van de kindaantallen en het rooster.
10Voor het aanvragen van de toeslag heb ik het LRK nummer van de locatie nodig. Waar kan ik dit vinden?
U kunt dit nummer vinden bij uw Locatie op de locatiepagina op deze website.
11Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?
Bij onvrede kunt u contact zoeken met de direct betrokken begeleidster. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot het hoofd van de organisatie. Er bestaat een mogelijkheid een klacht in te dienen, hiervoor is een formulier beschikbaar. Wilt u uw klacht liever aan een onafhankelijke commissie voorleggen, of hebben de hiervoor genoemde stappen nog geen oplossing geboden, dan heeft u het recht om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Mocht u klacht niet naar tevredenheid behandeld zijn, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie.
12Hoe kan ik een wijziging in of een opzegging van het contract van mijn kind doorgeven?
Wijzigingen doorgeven in de dagdelen, het aanvragen van structurele extra dagdelen en dergelijke dient u per e-mail aan het locatiehoofd door te geven. Houdt u met het doorgeven van wijzigingen rekening met de opzeg- en wijzigingstermijn van 1 maand.
13Ik heb vragen over mijn factuur bij wie kan ik terecht?
Voor alle vragen over uw factuur kunt u terecht bij uw hoofdbegeleid(st)er.
14Mag de organisatie foto's van mijn kind online plaatsen?
De kinderopvangorganisatie behoort te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het maken van foto’s moet aan ouders toestemming worden gevraagd, alsook voor het online plaatsen van foto’s. Die toestemming mag op elk moment worden ingetrokken. Ook hebben ouders het recht om reeds gebruikte foto’s te laten verwijderen.
15Wat zijn de eisen rondom veiligheid en gezondheid?
Volgens de wet moet de opvang een beleid voeren dat de veiligheid en de gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. Elke kinderopvanglocatie moet een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben. Dit beleid vervangt sinds 1 januari 2018 de risico-inventarisatie.

De oudercommissie heeft adviesrecht over het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit beleid moet aan diverse eisen voldoen. Het uitgangspunt is dat kinderen worden beschermd tegen grote risico’s en met kleine risico’s leren omgaan.

Elke organisatie moet ook een meldcode hebben, om adequaat te handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling en -misbruik. Daarnaast geldt er een meldplicht bij (vermoeden van) kindermishandeling en -misbruik in de opvangsituatie voor werkgevers/medewerkers in de kinderopvang. Tot slot moet de opvang voldoen aan de eisen rondom brandveiligheid, die getoetst worden door de Brandweer.
16Kan ik het beleidsplan inzien van mijn locatie?
Jazeker, dat kan. Op de locaties staat de ‘oudermap’. Deze is in te zien voor ouders die meer willen weten over het beleid van BSOsport Kinderopvang. In deze ‘oudermap’ zitten de protocollen van BSOsport Kinderopvang. Daarin zit onder andere het beleids- en werkplan van de organisatie en locatie. Voor vragen kunt u altijd even contact opnemen met de hoofdbegeleidster.
17U bent het niet eens met een wijziging in het beleid van de opvang, wat nu?
Bij ondertekening van het contract bent u akkoord gegaan met het beleid dat op dat moment gold. Voor een wijziging moet uw toestemming worden gevraagd. U hoeft niet akkoord te gaan met een wijziging. Bij sommige beleidswijzigingen heeft ook de oudercommissie een rol.
18Kan ik een opvangdag ruilen?
Het gehele jaar mag er geruild worden. Voor ruiling geldt dat er plaats moet zijn op een groep en dat wij geen extra pedagogisch medewerkers inzetten. Een ruildag moet worden ingezet binnen een termijn van 2 maanden.
19Kan ik zelf een keer een kijkje nemen op een locatie van BSO Sport Kinderopvang?
Jazeker! U bent van harte welkom om een kijkje op locatie te komen nemen. Vraag hiervoor een rondleiding aan. Dan zorgen wij dat er iemand voor u klaarstaat om u rond te leiden en al uw vragen te beantwoorden!
20Hoe weet ik of de kinderopvang van goede kwaliteit is?
De GGD controleert, in opdracht van de gemeente, of de opvang voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Hiertoe bezoekt de GGD elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau eens per jaar. Van deze bezoeken worden inspectierapporten geschreven, die online te raadplegen zijn op de website van de opvang en via het Landelijk Register Kinderopvang.
21Waarom is er een GGD
De gemeenten zijn op basis van de WPG verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg. Ook staat in deze wet dat gemeenten wettelijk verplicht zijn een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) in stand te houden voor de uitvoering van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De GGD houdt zich onder andere bezig met het opsporen en bestrijden van gezondheidsrisico's, een gezonde en veilige omgeving en een gezonde leefstijl.
22Ik wil het GGD rapport van een locatie inzien. Waar kan ik dit vinden?
Onderaan de betreffende locatiepagina vindt u onder het kopje Landelijk register kinderopvang links waar u de laatste inspectierapporten kan vinden.
Werken bij